Kurzy na míru

Připravíme vám kurz na míru

Kterýkoliv námi pořádaný kurz lze uspořádat ve vámi vybraném místě. Náplň kurzu přizpůsobíme přesně vašim potřebám.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat skrze kontaktní formulář níže nebo na telefonním čísle +420 731 640 429.

Napište nám

Přehled vzdělávacích kurzů neakreditovaných MV ČR

 • Relaxační techniky aneb jak zvládnout stres v prostředí veřejné správy
 • Práce se stresem a psychohygiena
 • Osobní rozvoj zaměstnance v prostředí veřejné správy
 • Time management a prokrastinace

 

 • Vedení týmu
 • Leadership
 • Age management

 

 • Nábor a výběr nejvhodnějšího uchazeče
 • Adaptační proces a mentoring
 • Péče o zaměstnance a jejich motivace
 • Hodnocení zaměstnanců

 

 • Pracovně právní vztahy a odměňování
 • Diskriminace v podmínkách úřadu ÚSC

 

 • Komunikace a organizační chování
 • Komunikace s veřejností a médii
 • Využití sociálních sítí v komunikaci veřejné správy

Přehled vzdělávacích kurzů akreditovaných MV ČR

 • Veřejné zakázky při čerpání dotací - úspěšné zadávání VZ
 • Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ
 • Úspěšné zadávání VZ spolufinancovaných z EU
 • Nový zákon o veřejných zakázkách po roce v praxi
 • Veřejné zakázky mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání VZ
 • Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
 • Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy
 • E-LEARNING: Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

 • Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku
 • Aplikace zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku stavebního řádu
 • Aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení, správní poplatky na úseku stavebního řádu, poskytování informací
 • Aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení, kontrola vykonávaná stavebními úřady
 • Stavební zákon a jeho velká novela
 • Územní plánování v souvislosti s novelou stavebního zákona
 • Správné vedení stavebních deníků dle stavebního zákona
 • Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
 • Územně analytické podklady
 • Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů
 • Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů II

 

 • Strategické plánování a plány rozvoje
 • Moderní přístupy ke strategickému plánování a řízení
 • Řízení kvality a performance management ve veřejném sektoru

 

 • Norma - úprava písmenosti
 • Čeština v úřední praxi

 

 • Projektové řízení pro začátečníky v praxi
 • Projektové řízení pro pokročilé - Ustavení systému projektového řízení v organizaci ÚSC
 • Projektové řízení pro pokročilé - Praktické řízení projektu v prostředí ÚSC
 • Nejčastější chyby při realizaci a vykazování projektů ESIF
 • Dotační management
 • Hodnocení výdajových programů a investic
 • Metody řízení kvality - Model CAF, CSR, EFQM

 

 • Správní řád
 • Správní řízení a rozhodnutí
 • Opravné prostředky ve správním řízení
 • Nesprávné postupy a vady v řízení, jejich důsledky a náprava
 • Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe nového přestupkového zákona
 • Přestupkový zákon
 • Zákon o střetu zájmů
 • Občanský zákoník
 • Zákon o obcích ve světle novel právních předpisů
 • Aplikace zákona o úřednících veřejné správy v praxi
 • Poskytování informací ve veřejné správě – zákon č. 106/1999 Sb.
 • Ochrana osobních údajů ve veřejné správě
 • GDPR
 • Kybernetická bezpečnost pro města a obce v návaznosti na platnou legislativu
 • Registr smluv
 • Datové schránky
 • Práce s elektronickými a digitálními dokumenty
 • Úřední deska a doručování písemností
 • Nakládání s majetkem obce
 • Majetek obcí a krajů, majetkové smlouvy
 • Nemovité věci v občanském zákoníku
 • Katastr nemovitostí
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejdůležitější judikatura s přihlédnutím k novelám v roce 2017
 • Sociální pohřby v praxi úřadů - od vypravení k refundaci
 • Dědické právo pro veřejnou správu
 • Občanské průkazy a cestovní doklady
 • Agenda evidence od A do Z
 • Spisová služba a spisový řád

 

 • Výběrová řízení dle zákona o úřednících
 • Výběrová řízení krok za krokem
 • Zákoník práce

 

 • Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém
 • Zákon o finanční kontrole, kontrolní řád
 • Kontrolní řád a živnostenský zákon v praxi
 • Finanční řízení
 • Manažerská ekonomika, controlling, reporting
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce teoreticky i prakticky
 • Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z
 • Vymáhání pohledávek
 • Příprava na veřejnosprávní kontrolu
 • Daňový řád
 • Daň z příjmů
 • Účetnictví ÚSC (1denní)
 • Účetnictví pro ÚSC (2denní)