Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAMOŽNOST ON-LINESprávníPrávníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-621/2018, AK/VE-357/2018

Kontrola je významným druhem správní činnosti, která je nezbytná na všech úsecích veřejné správy. Týká se jak orgánů specializovaných na kontrolu (různé státní inspekce), tak orgánů územních samosprávných celků (orgánů obcí a krajů) i dalších osob či institucí pověřených výkonem kontrolní působnosti.

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit kontrolním orgánům vztah kontroly, správního řádu, správního řízení, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob, příp. povinných osob, možnosti vynucování součinnosti při kontrole, vztah k navazujícím řízením o přestupku, opatřeních k nápravě apod. Prezentovány budou klíčové názory správních soudů na sporné otázky při výkonu kontroly. Objasněny budou i jiné postupy zjišťování stavu věci než je kontrola (tzv. terénní šetření), které v praxi mnohých dozorových orgánů mají své nezastupitelné místo.

OBSAH KURZU
1. Kontrola x terénní šetření, vztah k „navazujícím“ správním řízením
2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly
3. Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014
4. Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
5. Nejčastější právní spory při výkonu kontroly
6. Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
7. Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
8. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a novela správního řádu účinné od 1. 7. 2017 – posílení významu kontroly jako jednoho z možných postupů před zahájením řízení o přestupku
9. Terénní šetření a možné právní rámce

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
5listopadu
MOŽNOST ON-LINEDopravaPrávníAkreditováno
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč Ing. Robert Kotál
12listopadu
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Odpovědnost ve veřejné správě
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč JUDr. Miroslav Kubánek