Požární ochrana staveb I – nové právní předpisy, nové postupy a nová kategorizace staveb

Základním a nezbytným předpokladem při projektové přípravě staveb, při zajišťování potřebných dokumentů u úřadů a rovněž předpokladem pro řádný výkon veřejné správy je mimo jiného znalost zvláštních právních předpisů. Ve vztahu k požární ochraně staveb jsou těmito zvláštními právními předpisy zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy, které dále v této problematice odkazují na normativní předpisy, zejména na ČSN souboru požární bezpečnosti. Dále pak zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Možnost online
Akreditováno
Právní
Stavební

Kurz představí posluchačům žhavé novinky – nové právní předpisy a nové postupy hasičů v pozici dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a úseku ochrany obyvatelstva, postupy při výkonu státního požárního dozoru. Budeme diskutovat o novinkách vyplývajících z nových a novelizovaných právních předpisů (zákon o požární ochraně a zákon o integrovaném záchranném systému v návaznosti na novelu stavebního zákona, vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, prováděcí vyhlášky či provazby na správní řád). Rozebereme stávající i budoucí postupy, a to v přímé vazbě na činnost hasičů – výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, činnost podle zákona o integrovaném záchranném systému a vyhlášky o požární prevenci.

Kurz Vám poskytne aktuální informace, vztahující se ke stávající a budoucí právní úpravě výkonu státního požárního dozoru, k činnosti hasičů v pozici dotčeného orgánu a danou problematiku v souvislostech objasnit. To vše pro ideální součinnost mezi projektanty, osobami zajišťujícími inženýrskou činnost, stavebními úřady a dotčenými orgány na úseku požární ochrany a úseku ochrany obyvatelstva – Hasičskými záchrannými sbory.

Obsah kurzu:

  • Výkon státního požárního dozoru ve světle novelizovaných právních předpisů
  • Představení právních předpisů na úseku požární ochrany a úseku ochrany obyvatelstva ve vztahu ke stavbám
  • Praktické ukázky a tipy
  • Diskuze
  • Závěr

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-832/2022, AK/VE-396/2022; videokonference: AK/PV-833/2022, AK/VE-397/2022

Podobné kurzy