Vše o územním plánování nejen pro pořizovatele

V rámci pořizování územně plánovací dokumentace je zapotřebí mít přehled o rozhodovací praxi nadřízených orgánů (krajů) a soudů. Mít aktuální informace o judikatuře soudů v oblasti územního plánování je při současném vytížení orgánů územního plánování, které vydávají od 1. 1. 2018 i závazná stanoviska, z časových důvodů poněkud upozaděno. Takové informace o aktuálních rozhodnutích soudů významně napomáhají při výkonu pořizovatele územně plánovací dokumentace a pomáhají vyvarovat se zbytečným chybám. 
Akreditováno
Stavební

Kurz je zaměřen nejen na předání praktických zkušeností z oblasti pořizování územně plánovacích dokumentací (ÚPD), přehled příslušných stanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ale hlavně přináší i praktická doporučení či postřehy z výkonu územně plánovací činnosti. To vše z pohledu dlouholeté praxe pracovníka nadřízeného orgánu úřadům územního plánování a pořizovatele územně plánovací dokumentace a podkladů kraje.

Součástí kurzu je i seznámení se s nejzásadnějšími změnami na úseku územního plánování, které přinesl nový stavební zákon, tj., zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který od 1. 7. 2023 zcela nahradil předchozí stavební zákon, tj. zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem kurzu je seznámení se s aktuální situací na úseku územního plánování, upozornění na aktuální problémy a jejich možná řešení. Poučení z praxe pak může přispět k prevenci pochybení v procesu pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace. Dalším přínosem jsou pak informace o stále se měnících právních předpisech nebo koncepčních dokumentech, majících vazbu na pořizování územně plánovací dokumentace a její obsah, což usnadní práci v tomto oboru.

Obsah kurzu:

  • Právní úprava a východiska územního plánování 
  • Územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně plánovací podklady – územní studie 
  • Obsah ÚPD, ÚPD jako opatření obecné povahy 
  • Změny ÚPD, zkrácený postup, oprávněný investor 
  • Pořizovatel, projektant, zastupitelstvo, určený zastupitel 
  • Pořizovatelská praxe
  • Metodiky a podklady pro pořizovatelskou činnost, vybraná judikatura, vazby na další právní předpisy

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-465/2022, AK/VE-214/2022; videokonference: AK/PV-466/2022, AK/VE-215/2022

Podobné kurzy