Volby do Evropského parlamentu v praxi ÚSC

Rozšiřte si znalosti v problematice voleb do Evropského parlamentu v roce 2024.
Právní

Na začátku se dozvíte, jak funguje Evropský parlament (EP), jaké jsou jeho pravomoci, hlavní orgány apod. V hlavní části semináře se zaměříme na problematiku voleb a na vybrané praktické činnosti a postupy volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Seznámíte se s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace. 

Obsah kurzu:

 • Platná legislativa
  • platná legislativa na úseku voleb
  • malá rekapitulace posledních změn volebních zákonů
  • stručná informace o připravovaných změnách volební legislativy
 • Evropský parlament (EP)
  • co je EP, historické souvislosti
  • sídlo, organizace a fungování EP
  • zastoupení v EP podle skupin a členských států
  • volební postupy konání voleb do EP
 • Plnění úkolů volebními orgány při přípravě a v době konání voleb do Evropského parlamentu
  • základní údaje o volbách do EP v roce 2024
  • aktivní a pasivní volební právo na území ČR, překážky aktivního volebního práva, kdo má právo volit, volební právo cizinců v ČR
  • struktura volebních orgánů a jejich hlavní úlohy při volbách do EP na úrovni pověřených a obecních úřadů
  • okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK, školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení
  • stručné informace o kandidatuře do EP, volební kampani a registraci kandidátních listin
  • volební obvod a volební okrsky pro volby do EP, jak provádět opravy nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN do volebních okrsků
  • volební místnosti pro volby do EP
  • seznam voličů pro volby do EP, základní zdroje při jejich tvorbě
  • zápis občana ČR do seznamu pro volby do EP
  • zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů pro volby do EP
  • rekapitulace jednotlivých fází procesu tvorby seznamu voličů pro volby do EP, uzavření seznamu, výpisy pro OVK
  • dopisování oprávněných voličů do výpisu seznamů voličů OVK ve volební místnosti
  • výměna informací o voličích mezi členskými státy EU
  • vydávání voličských průkazů pro volby do EP
  • využívání, ověřování a poskytování osobních údajů o voličích v registru obyvatel (ROB), v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) nebo v agendovém informačním systémů cizinců (AISC) v době přípravy voleb do EP a v jejich průběhu
  • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do EP dle časového harmonogramu, možné písemné vzory některých úkonů volebních orgánů na nižších úrovních, 
  • organizačně technické zabezpečení provedení voleb do EP
  • vlastní hlasování, prokazování totožnosti a státního občanství, hlasování na voličský průkaz, sčítání hlasů, posuzování hlasovacích lístků
  • zvláštní způsoby hlasování ve volbách do EP za podmínek stanovených zvláštním zákonem
  • vyhlášení výsledků voleb do EP
  • kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů
  • soudní přezkum, přestupky a jiné správní delikty při volbách do EP
  • postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace
  • financování voleb
 • Společné konání voleb do EP a místního referenda
  • specifika činnosti volebních orgánů při souběhu voleb do EP a místního referenda
  • způsob hlasování v místním referendu při souběhu s volbami do EP
  • financování místního referenda při souběhu s volbami do EP
 • Aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva k problematice voleb do EP
 • Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace

Podobné kurzy