Uplatňování DPH ve veřejném sektoru

Přijďte se naučit správný postup, jak uplatňovat DPH, a vyvarujte se zbytečných chyb.
Možnost online
Akreditováno
Finance

Seznámíme Vás s uplatňováním DPH ve veřejné sféře včetně novely ZDPH k pro rok 2024. Společně probereme praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na obvyklé vady v rámci těchto postupů. Vše v souladu s aktuální legislativou.

Obsah kurzu:

 • Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny ZDPH pro r. 2024.
 • Změny DPH v r. 2024 z „konsolidačního“ balíčku: změny sazeb daně, postup při změně
  sazby daně dle ZDPH, vyúčtování elektřiny, plynu, vody, změny ve výpočtu daně, snížená
  sazba daně, položky vyřazené ze snížené sazby daně, plnění osvobozená od daně s nárokem
  na odpočet daně – dodání knih, knihovnické služby, půjčování a nájem knih, závazné
  posouzení k osvobození od daně při dodání a půjčování knih, změny v odpočtu daně u
  vybraného osobního automobilu, postup při uplatňování plného i částečného odpočtu daně,
  snížení odpočtu daně u vybraného osobního automobilu.
 • Nové metodické informace GFŘ, nový formulář daňového přiznání a kontrolního hlášení,
  ostatní aktuální informace 2024.
 • Zevrubná informace o návrhu novely ZDPH 2025 – 2027: dotace jako součást úplaty
  za plnění, činnosti uskutečňované v zanedbatelné míře, nová pravidla u dlouhodobého
  majetku vytvořeného vlastní činností, změny v osvobození od daně (dodání pozemku a
  vybrané nemovité věci, výchovné a vzdělávací činnosti), zkrácení lhůty pro uplatnění
  odpočtu daně, změny v poměrném a kráceném odpočtu daně ad.
 • Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně,
  judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné
  správy a ekonomickými činnostmi.
 • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od
  daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí.
 • Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně.
 • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část
  odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení
  postupů na samostatných příkladech.
 • Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty, režim přenesení
  daňové povinnosti, výpočet příkladu.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.

Vzdělávací kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-594/2022, AK/VE-281/2022; videokonference: AK/PV-595/2022, AK/VE-282/2022

Podobné kurzy