Stavební řád pro začátečníky – 2. část

Na kurzu se podíváme na problematiku společného územního a stavebního řízení, včetně jeho specifik na úseku liniového zákona.
Akreditováno
Právní
Stavební

Zaměříme se na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb. Vysvětlíme si institut změny stavby před dokončením, včetně jeho procesních souvislostí.

Pozornost budeme věnovat kolaudaci staveb, změně v užívání stavby a v neposlední řadě rozebereme problematiku odstraňování staveb a dodatečného povolení stavby. 

Obsah kompletního dvoudenního kurzu:

2. den:

 • Společné územní a stavební řízení – vymezení pojmu, podmínky pro jeho vedení, proces – podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí
 • Liniový zákon – vymezení staveb, na které liniový zákon dopadá, specifika územního a společného řízení dle tohoto zákona
 • Stavební řád – rozlišení záměrů nevyžadujících stavební povolení ani souhlas s ohlášením, záměrů, pro něž postačí souhlas s ohlášením a záměrů vyžadujících stavební povolení
 • Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI – procesní postupy 
 • Změna stavby před dokončením – vymezení pojmu, procesní postup, nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace/projektové dokumentace
 • Kolaudace – vymezení pojmu, určení staveb podléhajících kolaudaci, procesní postupy
 • Změna v užívání stavby
 • Odstraňování staveb a dodatečné povolení stavby
 • Diskuze, dotazy

1. den 

 • Stavební zákon – přehled aktuálních novel stavebního zákona, představení rekodifikace stavebního práva, vysvětlení základních pojmů, vztahy stavebního zákona k dalším právním předpisům – správní řád, další veřejnoprávní předpisy, občanský zákoník
 • Závazná stanoviska – vymezení pojmu, význam, postup při vydání závazného stanoviska, fikce závazného stanoviska dle stavebního zákona, způsob napadnutí závazného stanoviska, vztahy stavebního zákona a správního řádu
 • Působnost stavebních úřadů – obecné a speciální
 • Územní rozhodování – rozlišení záměrů nevyžadujících územní rozhodnutí ani územní souhlas, záměrů, pro něž postačí územní souhlas a záměrů vyžadujících územní rozhodnutí
 • Územní rozhodnutí – druhy, proces vedení územního řízení – podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí
 • Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí – pojem, postup při uzavírání VPS
 • Územní souhlas – postup při jeho vydání
 • Diskuze, dotazy

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-134/2022, AK/VE-69/2022; videokonference: AK/PV-133/2022, AK/VE-68/2022

Podobné kurzy