Příprava na veřejnosprávní kontrolu

Kurz je určen zejména pro zaměstnance realizující projekty financované z ESI fondů, které podléhají veřejnosprávní kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Akreditováno
Finance
Právní

Kurz je určen zejména pro zaměstnance realizující projekty financované z ESI fondů, které podléhají veřejnosprávní kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Podstatou kontroly je ověření, zda jsou všechny osobní výdaje související s realizací projektu v souladu se schválenými změnami. Při kontrole jsou předkládány všechny dokumenty s projektem související a jsou k dispozici na místě. Dochází rovněž k porovnání dokumentů s dokumenty původně předloženými, ověření pro-vazby, např. kontrola pracovních smluv nebo mzdové evidence.

Předložíme Vám přehled činností a dokumentů, podléhající kontrole a přehled nejčastějších chyb.

Hlavním cílem kurzu je tedy průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků především v oblasti výše uvedeného zákona a seznámení je s problematikou tzv. kontrol na místě.

Obsah kurzu:

 • Systém finanční kontroly
  • Úvodní část představí posluchačům systém realizace kontrol na místě. Z hlediska právních předpisů budou seznámeni se zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze 17. listopadu 2013
  • Cílem tohoto bloku bude rovněž seznámit účastníky s legislativou, na jejímž základě jsou kontroly realizovány
 • Nastavení vnitřního kontrolního systému
  • Tato část si klade za cíl poskytnout účastníkům přehled o základních principech fungovaní kontrolního systému
  • Kontrolní systém bude představen z hlediska cílů, kterých chce dosáhnout, prvků, bez kterých se neobejde a principů, kterými se řídí
 • Práva a povinnosti kontrolované osoby a kontrolního týmu
  • Tato část poskytne kompletní přehled práv a povinností při veřejnosprávní kontrole a bude jasně vymezen vztah mezi kontrolujícím a kontrolovaným
  • Blok bude ukončen praktickými poznatky a konkrétními případy. Budou zmíněny sporné situace a jejich možné následky a následné doporučení pro vhodné řešení, dále pak doporučení jakým způsobem poskytovat součinnost při výkonu kontroly
 • Průběh veřejnosprávní kontroly
  • Úkony předcházející kontrole
  • Zahájení kontroly
  • Kontrolní metody a kontrolní postupy
  • Odebírání vzorků
  • Protokol o kontrole
  • Opravné prostředky
  • Ukončení kontroly
 • Případové studie
  • Konkrétní příklady z praxe
  • Příklady dobré a špatné praxe
 • Diskuze – lektor bude na základě praxe a zkušeností zodpovídat otázky účastníků kurzu

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-744/2022, AK/VE-371/2022; videokonference: AK/PV-745/2022, AK/VE-372/2022

Podobné kurzy