Přestupkový zákon, novely, judikatura

Kurz poskytuje komplexní a zároveň praktický výklad právní úpravy správního trestání, tj. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (včetně jeho novel a dvou zrušovacích nálezů Ústavního soudu), souvisejících změn sankčních částí zvláštních zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy a správního řádu.
Akreditováno
Právní

Vychází z bohaté judikatury správních soudů ke správnímu trestání se zohledněním nových institutů zákona č. 250/2016 Sb. a z výkladů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit úředním osobám všech správních orgánů, které rozhodují o přestupcích, správnou aplikaci ustanovení nového přestupkového zákona ve světle obecně vysokých nároků na správní trestání zdůrazňovaných judikaturou.  

Obsah kurzu:

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)
  • Časová působnost, územní působnost, osobní působnost
  • Základy odpovědnosti za přestupek
  • Řízení o přestupcích
  • Evidence vybraných přestupků
  • Přechodná ustanovení
  • Zákon č.417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Kurz je realizován společností AQE advisors, a.s.

Číslo akreditace: AK/PV-347/2018, AK/VE-213/2018; videokonference: AK/PV-549/2021, AK/VE-330/2021

Podobné kurzy