Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona

Kontrola je významným druhem správní činnosti, která je nezbytná na všech úsecích veřejné správy. Týká se jak orgánů specializovaných na kontrolu (různé státní inspekce), tak orgánů územních samosprávných celků (orgánů obcí a krajů) i dalších osob či institucí pověřených výkonem kontrolní působnosti.
Možnost online
Akreditováno
Právní

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit kontrolním orgánům vztah kontroly, správního řádu, správního řízení, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob, příp. povinných osob, možnosti vynucování součinnosti při kontrole, vztah k navazujícím řízením o přestupku, opatřeních k nápravě apod. Prezentovány budou klíčové názory správních soudů na sporné otázky při výkonu kontroly. Objasněny budou i jiné postupy zjišťování stavu věci než je kontrola (tzv. terénní šetření), které v praxi mnohých dozorových orgánů mají své nezastupitelné místo.

Obsah kurzu:

  • Kontrola vs. terénní šetření, vztah k „navazujícím“ správním řízením
  • Prameny právní úpravy výkonu kontroly 
  • Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. 
  • Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
  • Nejčastější právní spory při výkonu kontroly 
  • Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
  • Právní forma uložení opatřeni k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
  • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. – posílení významu kontroly jako jednoho z možných postupů před zahájením řízení o přestupku 
  • Terénní šetření a možné právní rámce 

Kurz je realizován společností AQE advisors, a.s.

Číslo akreditace: AK/PV-580/2022, AK/VE-273/2022; videokonference: AK/PV-581/2022, AK/VE-274/2022

Podobné kurzy