Jednotné environmentální stanovisko – nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona

Jednotné environmentální stanovisko (JES) nahrazuje až 26 správních úkonů obsažených v 9 různých zákonech.
Akreditováno
Stavební
Právní

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh zákona, který umožní, aby pro řízení podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. bylo vydáváno jednotné závazné stanovisko (jednotné environmentální stanovisko) jedním příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí. Tento správní orgán bude koordinovat vyjádření dotčených orgánů, jejichž správní akty podle příslušných zákonů na úseku životního prostředí budou zahrnuty do jednotného (environmentálního) stanoviska (dále jen „JES“). JES bude zahrnovat v zásadě (např. s výjimkou souhlasu orgánu ochrany přírody k některým činnostem ve zvláště chráněných územích) všechna dosavadní závazná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ZPF, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ovzduší, popřípadě i dalších zákonů z oblasti životního prostředí. JES bude vydáváno u všech záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a také u všech záměrů (i nepodléhajících EIA), na něž bude navazovat řízení dle stavebního zákona.

Zákon má nabýt účinnosti již 1. července 2023. 

Obsah kurzu:

  • Účel JES
  • Předběžné informace pro účely JES
  • Náležitosti žádosti o vydání JES
  • Požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona
  • Postup vydání JES, lhůty, vztahy mezi příslušným správním orgánem ochrany životního prostředí a dotčenými orgány
  • Základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn
  • Změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, geologického zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, zákona o prevenci závažných havárií a lesního zákona související s JES,
  • Změny v souběžné novele stavebního zákona č. 283/2021 Sb., výjimka z fikce závazného stanoviska

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-172/2023, AK/VE-86/2023; videokonference: AK/PV-173/2023, AK/VE-87/2023

Podobné kurzy