Diskriminace na pracovišti a whistleblowing

Ke klíčovým povinnostem zaměstnavatelů patří mimo jiné zajišťovat rovné zacházení a dodržovat zákaz diskriminace mezi zaměstnanci. K pojmu diskriminace se však váže mnoho předsudků a nepochopení. S problematikou diskriminace souvisí i otázka postupů, kterými zaměstnanci podávají stížnosti týkající se porušení zásady rovného zacházení a jiných problémů, a na ně navazující opatření zaměstnavatele, jimiž zaměstnavatelé tyto stížnosti prověřují a řeší.
Možnost online
Akreditováno
Management
Právní

V létě 2023 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů, který povinnosti zaměstnavatelů v tomto směru rozšiřuje a zakotvuje zaměstnavatelům povinnost zavést vnitřní oznamovací systémy, které míří na hlášení nelegálních nebo neetických praktik zaměstnavatele.

Cílem semináře je poskytnout právní výklad této problematiky zaměřený na povinnosti zaměstnavatele a na praktických příkladech ukázat, jak řešit problematické otázky spojené s nerovným zacházením na pracovišti a jaké povinnosti pro zaměstnavatele vyplývají z nově přijaté právní úpravy ochrany oznamovatele. Posluchači kurzu se seznámí se specifiky řešení diskriminačních sporů před soudem a prokazováním diskriminace. Diskutovat se budou také nástroje ochrany oznamovatelů a konkrétní kroky, které jsou zaměstnavatelé povinni učinit. Kurz je velmi prakticky orientovaný a zahrnuje řešení konkrétních případových studií. Je vhodný zejména pro vedoucí zaměstnance a pracovníky personálních oddělení.

Obsah kurzu:

 • Pojem rovného zacházení a přímé a nepřímé diskriminace
 • Antidiskriminační zákon a jeho základní nástroje
 • Rovné zacházení s ženami na pracovišti
 • Rovné zacházení s lidmi se zdravotním postižením na pracovišti
 • Diskriminace při náboru a propouštění
 • Diskriminace v odměňování
 • Pronásledování a obtěžování
 • Pojem whistleblowingu
 • Ochrana oznamovatele
 • Vnitřní oznamovací systémy
 • Pokuty a sankce
 • Soudní spory

Kurz je realizován společností AQE academy, s.r.o.

Číslo akreditace: AK/PV-618/2023, AK/VE-297/2023; videokonference: AK/PV-619/2023, AK/VE-298/2023

Podobné kurzy