Sociální pohřby v praxi úřadů – od vypravení k refundaci

Lektor kurzuIng. Jan Mikula
PrávníSociálníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-240/2019, AK/VE-164/2019

Popis kurzu

Poslední novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, se povinnost obce zajistit pohřbení těla zemřelého, jehož pohřbení nesjednal nikdo ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí, stala výkonem přenesené působnosti. Pracovníci zajištující vypravení tzv. „sociálního pohřbu“ potřebují kromě zmíněného zákona o pohřebnictví znát i další související právní předpisy, kterými jsou například zákon o obcích, zákon o základních registrech, zákon o registru smluv, zákon o finanční kontrole, zákon o soudních poplatcích, ale například také vazbu na Nařízení EP 2016/679, tzv. GDPR. Samotné vypravení pohřbu pak obnáší řadu specifických úkonů a postupů. Cesta od vypravení pohřbu až k úspěšnému získání refundace nákladů tak může mít řadu úskalí.

Cíl kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právními předpisy upravujícími povinnost obce zajistit pohřbení těla a tyto aplikovat na jednotlivé činnosti, které samotné vypravení pohřbu zahrnuje. V neposlední řadě pak poskytnout účastníkům praktické rady, které pomohou k úspěšnému zvládnutí vypravení pohřbu v souladu s právními předpisy a následnému získání refundace nákladů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, či přímo od dědice.

Přehled základních právních předpisů upravující agendu „sociálních pohřbů“

-          Zákon č. 256/2001 Sb.

-          Vyhláška č. 277/2017 Sb.

Smluvní zajištění pohřební služby

-          Rámcová smlouva nebo dílčí objednávka

Úkony před vypravením pohřbu

-          Přijetí informace dle § 5 odst. 6 zákona o pohřebnictví

-          Založení spisu

-          Ověření příslušnosti k pohřbení

-          Využívání údajů z ROB

-          Oznamování úmrtí osobám blízkým

Vypravení pohřbu

-          Objednávka/smlouva

-          Pohřbení a specifika pohřbení cizinců či osob bez totožnosti

-          Uložení lidských ostatků na veřejném pohřebišti

-          Úhrada nákladů spojených s pohřbem

Komunikace se soudem

-          Zjištění pověřeného notáře

-          Přihlášení pohledávky

-          Zjišťování průběhu pozůstalostního řízení

-          Přijetí majetku nepatrné hodnoty

-          Usnesení

Refundace nákladů

-          Výzva k úhradě nákladů

-          Vymáhání nákladů

-          Žádost o vydání majetku

-          Žádost o refundaci nákladů ze strany MMR a její náležitosti

-          Přijetí refundace

-          Uzavření spisu

Závěr, závěrečná diskuse 

Doporučená literatura:

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Vybrané části zákonů:

549/1991 Sb., Zákon o soudních poplatcích

128/2000 Sb., Zákon o obcích

340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
1října
MOŽNOST ON-LINEPrávníAkreditováno
Odpovědnost ve veřejné správě
Brno, AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31 2 600 Kč JUDr. Miroslav Kubánek
1října
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAMOŽNOST ON-LINESprávníPrávníAkreditováno
Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 800 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.