Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů I

ON-LINE kurzStavebníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-399/2018, AK/VE-229/2018

Základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu je mimo jiného i znalost zvláštních právních předpisů. Ve vztahu k požární ochraně staveb jsou těmito zvláštními právními předpisy zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy, které dále v této problematice odkazují na normativní předpisy, zejména na ČSN kodexu požární bezpečnosti.

9k=

Kurz představí posluchačům postupy v rámci výkonu státního požárního dozoru, a to ve světle novelizovaných právních předpisů, zejm. stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů, zákona o požární ochraně, či správního řádu. Budou prezentovány a rozebrány novinky vyplývající z novelizovaných právních předpisů, ale i stávající postupy, a to v přímé vazbě na výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. Dále budou posluchači seznámeni s aktuálním portfoliem projekčních norem vztahujících se k požární bezpečnosti a jejich zásadními změnami.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě výkonu státního požárního dozoru, mající vliv na vzájemnou součinnost mezi stavebním úřadem a dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Obsah kurzu:

  • Výkon státního požárního dozoru ve světle novelizovaných právních předpisů
  • Představení právních předpisů na úseku požární ochrany staveb a kodexu norem požární bezpečnosti staveb
  • Diskuse

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
18března
ON-LINE kurzStavebníSprávníPrávníAkreditováno
Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů s katastrem
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 600 Kč Mgr. Martin Zástěra
6dubna
HitStavebníAkreditováno
Požární ochrana staveb ve světle právních a normativních předpisů II
Praha, academy HUB, Sokolovská 694/102a 2 500 Kč kpt. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.