Kontrola, terénní šetření, navazující řízení, reflexe přestupkového zákona

ON-LINE kurzSprávníPrávníAkreditováno

Číslo akreditace: AK/PV-621/2018, AK/VE-357/2018

Kontrola je významným druhem správní činnosti, která je nezbytná na všech úsecích veřejné správy. Týká se jak orgánů specializovaných na kontrolu (různé státní inspekce), tak orgánů územních samosprávných celků (orgánů obcí a krajů) i dalších osob či institucí pověřených výkonem kontrolní působnosti.


Cíl kurzu:

Cílem kurzu je srozumitelně vyložit kontrolním orgánům vztah kontroly, správního řádu, správního řízení, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob, příp. povinných osob, možnosti vynucování součinnosti při kontrole, vztah k navazujícím řízením o přestupku, opatřeních k nápravě apod. Prezentovány budou klíčové názory správních soudů na sporné otázky při výkonu kontroly. Objasněny budou i jiné postupy zjišťování stavu věci než je kontrola (tzv. terénní šetření), které v praxi mnohých dozorových orgánů mají své nezastupitelné místo.

Obsah kurzu:

  • Kontrola x terénní šetření, vztah k „navazujícím“ správním řízením
  • Prameny právní úpravy výkonu kontroly
  • Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014
  • Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob
  • Nejčastější právní spory při výkonu kontroly
  • Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob
  • Právní forma uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
  • Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a novela správního řádu účinné od 1. 7. 2017 – posílení významu kontroly jako jednoho z možných postupů před zahájením řízení o přestupku
  • Terénní šetření a možné právní rámce

Přihlášení do kurzu

Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.
Nastala chyba při odesílání vaší přihlášky.
28ledna
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTAON-LINE kurzSprávníSpisová službaAkreditováno
Spisová služba a spisový řád
Videokonference 2 500 Kč Mgr. Jan Schwaller
2března
ON-LINE kurzPrávníDotaceAkreditováno
Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS
Videokonference 2 600 Kč Mgr. Jakub El-Ahmadieh